Regulamin

I DEFINICJE

Sklep Argosa, SklepArgosa - serwis internetowy stanowiący własność Argosa Paulina Pokryszka-Karczewska ul. 3Maja 43 23-400 Biłgoraj. Właścicielem sklepu jest własność Argosa Paulina Pokryszka-Karczewska ul. 3Maja 43 23-400 Biłgoraj NIP : 918-207-68-05 REGON:060610068


Konsument - podmiot korzystający ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik - osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do Asortymentu oferowanego przez Sklep.

Transakcja - wszelkie umowy Kupna-Sprzedaży zawarte pomiędzy Użytkownikami a
Argosa Paulina Pokryszka-Karczewska


Asortyment - rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.

Regulamin - niniejszy regulamin.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

Poprzez procedurę zarejestrowania się w Sklepie i akceptacji Regulaminu osoba fizyczna bądź prawna staje się Użytkownikiem.

Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu. Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest Argosa Paulina Pokryszka-Karczewska. Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin. Na podstawie Regulaminu Stroną Transakcji może być tylko Użytkownik po wypełnieniu i przesłaniu do sklepu www.argosa.pl elektronicznego formularza rejestracyjnego. Sklep przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i/lub akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika. Wszelkie reklamacje dotyczące Transakcji wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

III ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadku sprzedaży dokonanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub telefonicznie.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o tym fakcie - dostarczając pisemne oświadczenie osobiście, przesyłając je listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy lub przesyłając je e-mailem w terminie 14 dni od dnia odebrania zakupionego towaru. 

Klient jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt na adres siedziby sprzedawcy zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony sprzedawcy towar i jego opakowanie musi być w stanie nieuszkodzonym, kompletnym, nie noszącym śladów używania. W razie zwrotu pieniędzy za towar nie są zwracane koszty przesyłki poniesione wcześniej przez Klienta.

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar w terminie 14 dni od otrzymania towaru zwróconego w drodze odstąpienia od umowy. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest zwrot towaru i jego opakowania w stanie nieuszkodzonym, kompletnym, nie noszącym śladów używania we wskazanym powyżej terminie.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Art 10.1 Termin czternastodniowy , w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia zawarcia. 2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art.9 ust 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do czternastu dni od tej daty.

3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art.7 ust 1;
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
c) świadczeń o własnościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

IV REJESTRACJA

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja Użytkownika i akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

 1. a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

  b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Użytkownik wypełniając formularz wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów realizacji Transakcji.

Użytkownik wypełniając formularz może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Argosa Paulina Pokryszka-Karczewska. swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Użytkownik Sklepu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania ze Sklepu.

V REALIZACJA TRANSAKCJI

Poprzez kliknięcie w ikonę "Realizuj zamówienie" Użytkownik akceptuje ofertę Asortymentu zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację Transakcji w sposób określony Regulaminem.

Zamówienia można składać drogą internetową przez 24 godziny na dobę przez cały rok pod adresem: www.argosa.pl . Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika drogą internetową (poprzez stronę www) oraz wybrania dostawy za pośrednictwem kuriera, momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia zweryfikowania zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji przez obsługę sklepu. Potwierdzenie takie ma formę mailowego potwierdzenia zmiany statusu zamówienia z "Nowe zamówienie" na "w trakcie realizacji".

Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 14 dni roboczych.

W przypadku niektórych artykułów, Sklep zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu dostawy wyłącznie poprzez przesyłkę kurierską.

VI OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do informowania obsługi Sklepu o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail oraz numeru telefonu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

 

VII SPOSÓB ZAPŁATY

Sklep przyjmuje następujące formy zapłaty:

a) płatność gotówką – odbiór osobisty w siedzibie sklepu lub pobranie płatne kurierowi przy odbiorze towaru

b) płatność kartą - poprzez serwis przelewy24.pl

c) przelewem bankowym – numer konta wyświetlony zostaje po złożeniu zamówienia.

d) przelew poprzez serwis przelewy24.pl

Należy wykonać na niego przelew (wartość towaru + koszt wysyłki). Sprzęt wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu sumy na nasze konto. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

Po uiszczeniu opłaty Użytkownik ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane pod warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji przez kuriera i sporządzenia przez niego protokołu reklamacyjnego lub przy zachowaniu przesłanek z art. 76 Ustawy o Prawie Przewozowym.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

VIII ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

Argosa Paulina Pokryszka-Karczewska w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

 

Klauzula informacyjna  administratora danych osobowych:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Argosa Paulina Pokryszka-Karczewska z siedzibą w Biłgoraju (23-400), ul. 3 Maja 43, (dalej: my).
 • Możesz kontaktować się z nami listownie na adres 23-400 Biłgoraj, ul. 3 Maja 43, mailowo na adres: sklep@argosa.plargosa.bilgoraj@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 535 111 545.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy, którą zawarliśmy, przeprowadzenia rozliczenia finansowego oraz prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

      - założenie przez Ciebie konta w naszym serwisie www.argosa.pl

      - udzielone nam zgody marketingowe by przedstawiać nasze oferty

      - Podanie nam swoich danych osobowych  było dobrowolne, jednak niezbędne        do założenia konta.

 • Twoje dane możemy przekazywać:

       - osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

       - firmom transportowym - w celu dostarczenia zakupionego towaru

       - innym odbiorcom - np. ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

 

 • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać od momentu założenia przez ciebie konta na naszej stronie aż do jego usunięcia, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
 •  Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Argosa Paulina Pokryszka-Karczewska zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W takim przypadku informacja na temat przekazania lub zlecenia wraz z informacjami o podmiocie, na rzecz którego dokonano przekazania, podane zostaną w momencie logowania się do Serwisuwww.argosa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Użytkownik Sklepu zostanie powiadomiony z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie treści Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia. W przypadku braku akceptacji zmian RegulaminuUżytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta Klienta oraz danych z bazy Klientów. Zlecenie realizowane jest na podstawie Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane na witrynie informacje były aktualne, nie gwarantujemy, że nie zawierają one uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. Argosa Paulina Pokryszka-Karczewska zastrzega sobie prawo do występowania błędów w opisie oferowanych artykułów.

Strona internetowa pełni charakter informacyjny.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl